Nhập mã xác nhận đã gửi đến email khi đăng ký thông tin ứng tuyển thành công