Loading (custom)...
Số/Ký hiệu
 /TB-ĐHKT-HĐGSCS
Ngày ban hành 31/7/2019
Người ký Chủ tịch HĐGS CƠ SỞ UEH - GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng UEH
Bản đầy đủ Tải về

Thực hiện văn bản số 73/HĐGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch thực hiện và triển khai công tác xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo đúng quy trình, quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng đã tiến hành phiên họp ngày 26/7/2019 để xét hồ sơ đăng ký của 08 (tám) ứng viên. Kết quả có 05 (năm) ứng viên đủ các điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách trình bày báo cáo khoa học tổng quan, trong đó có 03 (ba) ứng viên chức danh Giáo sư và 02 (hai) ứng viên chức danh Phó giáo sư; danh sách cụ thể như sau:

Stt

Họ tên

Ngành/
Chuyên ngành

Đăng ký xét công nhận

Nơi làm việc

1

Hà Nam Khánh Giao

Kinh tế

Giáo sư

Học viện Hàng không
Việt Nam

2

Đinh Phi Hổ

Kinh tế

Giáo sư

Trường Đại học Phan Thiết

3

Võ Xuân Vinh

Tài chính - Ngân hàng

Giáo sư

Trường Đại học Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh

4

Trần Quốc Thịnh

Kế toán

Phó giáo sư

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

5

Phạm Thị Tuyết Trinh

Tài chính - Ngân hàng

Phó giáo sư

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Ngày 31/7/2019, Hội đồng tiến hành phiên họp tiếp theo để nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và trao đổi trực tiếp với ứng viên những vấn đề có liên quan.  Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong phiên họp này có 03 (ba) ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó có 01 (một) ứng viên chức danh Giáo sư và 02 (hai) ứng viên chức danh Phó giáo sư; gồm:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

Stt

Họ tên

Ngành/
Chuyên ngành

Đăng ký xét công nhận

Nơi làm việc

1

Võ Xuân Vinh

Tài chính - Ngân hàng

Giáo sư

Trường Đại học Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh

2

Trần Quốc Thịnh

Kế toán

Phó giáo sư

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

3

Phạm Thị Tuyết Trinh

Tài chính - Ngân hàng

Phó giáo sư

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị và cá nhân được biết. Nếu có ý kiến phản ảnh cho Hội đồng, xin gửi về Tổ Giúp việc (TS. Nguyễn Quốc Khanh, Phòng Nhân sự, điện thoại: 38.244.335 - 0913620122, email: qk@ueh.edu.vn), hạn cuối ngày 15/8/2019./-