CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

Đối tượng tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng năm 2020 của UEH mở ra cơ hội cho các ứng viên tại các vị trí như sau:

Stt Vị trí tuyển dụng Số lượng Đơn vị làm việc Ghi chú
1 Chuyên viên Hành chính văn phòng 01 Văn phòng trường Mô tả Ứng tuyển
2 Chuyên viên Nhân sự 01 Phòng Nhân sự Mô tả Ứng tuyển
3 Chuyên viên Quản lý khoa học 01 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Mô tả Ứng tuyển
4 Chuyên viên IT phần cứng 01 Phòng Công nghệ thông tin Mô tả Ứng tuyển
5 Chuyên viên IT quản trị và vận hành hệ thống mạng 01 Phòng Công nghệ thông tin Mô tả Ứng tuyển
6 Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 09 Các khoa đào tạo Mô tả Ứng tuyển
7 Thư viện viên Truyền thông và quan hệ công chúng 01 Thư viện Mô tả Ứng tuyển
8 Thư viện viên Quản trị hệ thống và truy cập nguồn tài nguyên học thuật 01 Thư viện Mô tả Ứng tuyển
9 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 01 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Mô tả Ứng tuyển
10 Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế 01 Viện Đổi mới sáng tạo Mô tả Ứng tuyển
11 Chuyên viên Quản lý lab/studio đô thị thông minh 01 Viện Đô thị thông minh và quản lý Mô tả Ứng tuyển
12 Giảng viên Quản trị dự án 01 Khoa Quản trị Mô tả Ứng tuyển
13 Giảng viên Quản trị bệnh viện 01 Khoa Quản trị Mô tả Ứng tuyển
14 Giảng viên Kinh doanh quốc tế 01 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Mô tả Ứng tuyển
15 Giảng viên Thương mại 01 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Mô tả Ứng tuyển
16 Giảng viên Phát triển năng lực nghề nghiệp 01 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Mô tả Ứng tuyển
17 Giảng viên Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 01 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Mô tả Ứng tuyển
18 Giảng viên Ngân hàng - Thị trường chứng khoán 01 Khoa Ngân hàng Mô tả Ứng tuyển
19 Giảng viên Kế toán quản trị 02 Khoa Kế toán Mô tả Ứng tuyển
20 Giảng viên Nguyên lý kế toán 01 Khoa Kế toán Mô tả Ứng tuyển
21 Giảng viên Toán tài chính 01 Khoa Toán - Thống kê Mô tả Ứng tuyển
22 Giảng viên Hệ thống thông tin quản lý 01 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Mô tả Ứng tuyển
23 Giảng viên Thương mại điện tử 01 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Mô tả Ứng tuyển
24 Giảng viên Thiết kế thông minh 01 Viện Đô thị thông minh và quản lý Mô tả Ứng tuyển
25 Giảng viên Giao thông thông minh 01 Viện Đô thị thông minh và quản lý Mô tả Ứng tuyển
26 Giảng viên Tiếng Anh thương mại 03 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Mô tả Ứng tuyển
27 Giảng viên Du lịch 02 Viện Du lịch Mô tả Ứng tuyển

 

Quy trình và tiến độ thực hiện

Thông tin liên hệ

ThS. Nguyễn Minh Trí, Chuyên viên phòng Nhân sự, điện thoại: 028. 38 229 272 - ext. 14, email: minhtri@ueh.edu.vn.