ỨNG TUYỂN NGAY
Chuyên gia nghiên cứu (Research Fellowship)

 

Tiêu chuẩn

Ứng viên các tiêu chí sau đây:
- Có học vị Tiến sĩ trở lên;
- Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 5 công trình công bố ISI1 trong năm năm gần nhất;
- Có uy tín khoa học được đánh giá thông qua hệ số H-indexcá nhân từ 5 trở lên;
- Có bản kế hoạch hợp tác nghiên cứu với UEH trong thời gian từ 3-5 năm;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh và khách quan.
- Am hiểu pháp luật và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Quyền lợi

- Được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ nghiên cứu phù hợp với điều kiện của UEH.
- Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
- Thù lao sản phẩm được chi trả theo hợp đồng, thanh toán đầy đủ theo mức độ hoàn thành công việc. Mức thanh toán được căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của UEH áp dụng như đối với công chức, viên chức UEH.

Nghĩa vụ
- Công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế được xếp hạng và đứng tên UEH (cùng với đồng tác giả là công chức, viên chức UEH) trên các công bố này;
- Tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học do UEH tổ chức với các vai trò phản biện, chủ tọa các phiên hội thảo (nếu có);
- Tham gia các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp tại UEH (nếu có);
- Tham gia báo cáo chuyên đề về phương pháp nghiên cứu do Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế chủ trì (nếu có);
- Tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh của UEH (nếu có);
- Tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp do UEH chủ trì (nếu có);
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo đề xuất của Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;
- Tham gia làm các khảo sát xếp hạng đại học cho UEH khi được mời;
- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học khác theo đề nghị của đơn vị quản lý và của Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế.
Xem chi tiết Quy định về chuyên gia nghiên cứu (Research Fellowship) của UEH tại ĐÂY.

[1] a) Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kĩ thuật: Là các tạp chí có trong danh mục các tạp chí SCI (Science Citation Index) và các tạp chí SCIE (Science Citation Index Expanded) do Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ (Institute for Scientific Information, USA) xét chọn và phân loại.

b) Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Là các tạp chí thuộc các danh mục AHCI (Arts and Humanities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) do Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ (Institute for Scientific Information, USA) xét chọn và phân loại.

[2] Là chỉ số của một nhà khoa học có H công trình trong số N công trình của nhà khoa học đó được trích dẫn ít nhất là H lần, và (N-H) được trích dẫn dưới H lần. Ví dụ, nếu một nhà khoa học có chỉ số H = 20 có nghĩa là nhà khoa học này có 20 công trình nghiên cứu với mỗi công trình được trích dẫn ít nhất là 20 lần.